top of page
Vyhledat
  • ohnhauserova

Slovníček pojmů

Aktualizováno: 28. 7. 2021

Veřejné osvětlení (VO) - venkovní osvětlení veřejných prostoru mest a obcí zahrnující osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. Úkolem veřejného osvětlení je především zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku (osvětlení pozemních komunikací), ale i zkrášlení měst a obcí osvětlením významných objektu (architekturní osvětlení) nebo dekorativní světelnou výzdobou (dekorativní osvětlení). Do této kategorie tedy patří i osvětlení shromažďovacích ploch (např. náměstí), tržišť, peších zón, stezek pro pěší a cyklisty, včetně tunelu, podjezdu, podchodu, mostu, lávek, křižovatek (úrovňových i mimoúrovňových), kruhových objezdu, přechodu pro chodce, zastávek městské hromadné dopravy, odstavných ploch (parkovišť), atd.


Architekturní osvětlení (AO) - bývá obvykle trvale instalováno a celoročně provozováno a označuje se pak pojmem stálé architekturní osvětlení. Slouží ke zdůraznění významných památek (historických i moderních architektonických prvku a staveb / pomníku, fasád, věží a věžních hodin, kašen, fontán apod./ a významných přírodních jednotlivostí / stromu, křovin, skalisek, jezírek apod.). Pokud slouží k přechodnému zvýraznění objektu, pak se jedná o příležitostní architekturní osvětlení.Architekturní osvětlení vedle zkrášlení prostředí zlepšuje orientaci osob a je cestou ke zvýšení prestiže města. Dokáže cíleně upozornit na detaily, které mohou ve dne zůstat nepovšimnuty, dokáže navodit příjemnou atmosféru.


Osvětlovací soustava – kompaktní soubor prvku tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné konstrukční prvky, elektrický rozvod, rozváděče, ovládací systém.


Vyložení – vodorovně měřená vzdálenost světelného středu svítidla od osy dříku stožáru.


Výložník – část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru nebo samostatná upevňovací konstrukce pro svítidla upevněná na stavební objekt.Výložník muže být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a muže být připojen k dříku pevně nebo odnímatelné. Vnější průměr výložníku je 60 mm. Víceramenné výložníky musí být zpevněné výztuhou proti rozlomení. Výložníky musí mít stejnou povrchovou úpravu jako stožáry.


Úhel vyložení svítidla – úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou.Elektrické části stožáru (elektrovýzbroj)–rozvodnice pro osvětlovací stožár a elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem.


Dekorativní osvětlení (DO) - obvykle slouží k vyzdobení ulic, náměstí, určitých lokalit nebo celých mest u příležitosti významné slavnostní příležitosti (slavnostní světelná výzdoba – o Vánocích, Velikonocích a jiných významných svátcích, slavnostech a výrocích).

Osvětlovací soustava - kompaktní soubor prvku tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné konstrukční prvky, elektrický rozvod, rozváděče, ovládací systém.


Světelné místo - každý stavební prvek (podpěrný bod –stožár, osvětlovací výložník, převěs) v osvětlovací soustavě vybavený jedním nebo více svítidly(světelnými body).


Svítidlo (světelný bod) – zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti.


Světelný zdroj (umělý) – je umělý zdroj viditelného optického záření.Rozváděč zapínacího místa–dálkově nebo místně ovládaný rozváděč s vlastním přívodem elektrické energie a zpravidla samostatným měřením spotřeby el. energie.


Osvětlovací stožár – nosná konstrukce, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a který sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně výložníku. Muže též sloužit k upevnění přívodního nebo jiného vedení. Také muže být nosičem reklamního a informačního zařízení, zařízení naváděcího systému nebo dopravního značení. Osvětlovací stožáry mohou být s paticí nebo bez patice.


Dřík stožáru – základní nosná část osvětlovacího stožáru.


Závěsná výška svítidla – výška světelného středu svítidla nad osvětlovanou plochou.


Úroveň vetknutí - vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru.


Osvětlovací výložník – výložník k upevnění svítidla na budovu, na výškovou stavbu nebo na jiný stožár než osvětlovací. Rozměry a provedení je stejné, jako u předchozího.


Elektrické části stožáru (elektrovýzbroj) – rozvodnice pro osvětlovací stožár a elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem.


Patice stožáru – samostatná část osvětlovacího stožáru, která tvoří kryt elektrické výzbroje.


Osvětlovaná plocha – plocha, na které se vykonává zraková činnost.


Provozní hodnoty – skutečné hodnoty v libovolné době provozu za okolností v této době se vyskytujících (jako napětí sítě, proudová zátěž, roční období, stav světelných zdrojů a svítidel, znečištění apod.).


Kabelový soubor – zařízení určené ke spojování, odbočování, ukončování, kotvení kabelu nebo rozvětvování žil. Zabraňuje vnikáni vlhkosti do kabelu a zamezuje vytékání kabelové hmoty. Kabelové armatury jsou kovové a nekovové.


Zapínací místo – venkovní rozváděč pro připojení rozvodu VO se samostatným měřením spotřeby elektrické energie.


Přídavné zařízení – jakékoliv zařízení instalované na zařízení VO,které neslouží k osvětlování veřejných prostranství ani s ním jinak nesouvisí.

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page