top of page
Vyhledat
  • ohnhauserova

Souvisící normy a předpisy pro veřejné osvětlení

Aktualizováno: 27. 7. 2021

Právní předpisy:


-Energetický zákon č.458/2000 Sb.Zákon. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správyv energetických odvětvích a o změně některých zákonů

-Zákon č. 177/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

-Zákon č.189/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č.18/2004 Sb.,o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropskéunie a o změně některých zákonů(zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

-Vyhláška č. 196/1995 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny

-Zákon č. 481/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

-Zákon č. 47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánu státní. Standardy pro zařízení veřejného osvětlení6správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.-

-Zákon č. 256/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-Stavební zákon č. 183/2006 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu

-Nařízení vlády č. 329/2002 Sb. Zákon, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů


Technické normy (v platném znění):


-ČSN 33 0360Místapřipojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

-ČSN 33 1500Elektrotechnické předpisy –Revize elektrických zařízení

-ČSN 33 2000-1Elektrické instalace nízkého napětí –Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

-ČSN 33 2000-4-41Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti –ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-4-42Elektrické instalace nízkého napětí –Část 4-42: Bezpečnost –ochrana před účinky tepla.

-ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace nízkého napětí –Část 4-43: Bezpečnost –ochrana před nadproudy

-ČSN 33 2000-4-45Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana pod podpětím

-ČSN 33 2000-4-46Elektrotechnické předpisy–Elektrická zařízení –Část 4: Bezpečnost –Kapitola 46: Odpojování a spínání

-ČSN 33 2000-4-473Elektrotechnicképředpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

-ČSN 33 2000-7-729Elektrické instalace nízkého napětí –Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech –Uličky pro obsluhu nebo údržbu

-ČSN 33 2000-5-51Elektrické instalace nízkého napětí –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52Elektrické instalace nízkého napětí –Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení–Elektrická vedení

-ČSN 33 2000-5-53Elektrické instalace nízkého napětí –Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení–Spínací a řídící přístroje

-ČSN 33 2000-5-537Elektrotechnické předpisy–Elektrická zařízení –Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení –Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování –Oddíl 537: Odpojování a spínání

-ČSN 33 2000-5-54Elektrické instalace nízkého napětí –Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení –Uzemnění a ochranné vodiče

-ČSN 33 2000-5-56Elektrické instalace nízkého napětí –Část 5-56:Výběr a stavba elektrických zařízení –Zařízení pro bezpečnostní účely

-ČSN 33 2000-7-714Elektrické instalace nízkého napětí –Část 7-714:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech–Venkovní světelné instalace

-ČSN 33 3320Elektrotechnické předpisy –Elektrické přípojky standardy pro zařízení veřejného osvětlení

-ČSN 35 9754Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení NN umisťovaných v prostředí venkovním

-ČSN 73 6005Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

-ČSN 73 6006Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

-ČSN 73 6101Projektování silnic a dálnic

-ČSN 73 6102Projektování křižovatek na pozemních komunikacích-ČSN 73 6110Projektování místních komunikací

-ČSN 73 6201Projektování mostních objektů

-ČSN 73 7507Projektování tunelů pozemních komunikací-ČSN EN 40-1Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice

-ČSN EN 40-2Osvětlovací stožáry. Část 2: Obecné požadavky a rozměry

-ČSN EN 13201-2Osvětlení pozemních komunikací –Část 2: Požadavky

-ČSN EN 13201-3Osvětlení pozemních komunikací –Část 3: Výpočet

-ČSN EN 13201-4Osvětlení pozemních komunikací –Část 4: Metody měření

-ČSN EN 13670Provádění betonových konstrukcí

-ČSN EN 50110-1Obsluha a práce na elektrických zařízeních –Část 1: Obecné požadavky

-ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních –Část 2:Národní dodatky

-ČSN EN 50110-1Obsluha a práce na elektrických zařízeních –Část 1: Obecné požadavky

-ČSN EN 50110-2Obsluha a práce na elektrických zařízeních –Část 2: Národní dodatky

-ČSN EN 60598-1Svítidla–Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

-ČSN EN 60598-2-3Svítidla–Část2-3: Zvláštní požadavky –Svítidla pro osvětlování pozemních komunikací

-ČSN EN 60529Stupně ochrany krytem (krytí –IP kód)

-ČSN EN 61643-341Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím –Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

-ČSN EN 62305-1Ochrana před bleskem –Část 1: Obecné principy

-ČSN EN ISO 12944-2Nátěrové hmoty –Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy –Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

-ČSN EN ISO 2063Žárové stříkání –Kovové a jiné anorganické povlaky –Zinek, hliník a jejich slitiny

-ČSN ISO 3864-1 Grafické značky –Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky–Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

-ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin –Korozní agresivita atmosfér –Klasifikace, stanovení a odhad


Předpisy, vyhlášky a zákony související s bezpečností práce:

-Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

-Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

-Nařízení vlády č.495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků Standardy pro zařízení veřejného osvětlení8

-Nařízení vládyč.378/2001 Sb.

-Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

-Nařízení vládyč.168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

-Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

-TKP 15 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 inisterstev a jiných správních úřadů

-Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu č.324/1990 Sb. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

-Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

-Zákon č. 124/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-Nařízení vlády č. 284/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky


Ostatní předpisy:

-TKP 15Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 -osvětlení pozemních komunikací.

-Doporučení ESČ 00.01.12Elektrotechnická pravidla EP ESČ č. 00.01.12-Publikace CIE 88Guide for the lighting of road tunnels and underpasses (Doporučení pro osvětlování tunelů a podjezdů).

-Publikace CIE 115Lighting of roads for motor and pedestrian traffic(Osvětlování komunikací pro motorovou dopravua chodce)

-Publikace CIE126Guidelines for minimizing sky glow (Směrnice proomezení záře oblohy)

-Publikace CIE 136Guide for the lighting of urban areas (Doporučení pro osvětleníměstských oblastí)

-Publikace CIE 140Calculation and measurement of illuminance and luminance in road lighting(Výpočet a měření osvětlenosti a jasu silničních komunikací)


Zdroj: Standardy pro zařízení veřejného osvětlení, ČEZ Energetické služby, s.r.o.

148 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page